نمایشگاه و تعمیرگاه

دفتر مرکزی استان آدربایجان غربی شهرستان ارومیه
Central Office of West Azarbaijan Province, Urmia Cityسالن جدید برای انبار قطعات بین تهران وقم
با ظرفیت 1000 دستگاه خودرو 
شرکت مجتمع  صنعتی آراد افق بین الملل
 New lounge for storage of parts between Tehran and Qom 
With a capacity of 1,000 vehicles 
Arad Ofogh International Inc.
محل پارکنیگ خودرو با ظرفیت 100 دستگاه جاده مخصوص کرج
Place car park with a capacity of 300 units of Karaj Rd.
Arad Ofogh International Inc.
محل تعمیر خودرو تهران 
شرکت مجتمع صنعتی آراد افق بین المللی 

Auto Repair Location Tehran, with a capacity of 50 vehicles
Arad Ofogh International Inc

محل پارکنیگ و تعمیرات خودرو 
شرکت مجتمع صنعتی  آراد افق بین الملل
Parking and car repairs with a capacity of 50 vehicles Borojerd
Arad Ofogh International Inc.