مدیر کل- Director Manager


رئیس هیئت مدیر و 
مدیر عامل :
مرتضی گودرزی


اطلاعات تماس:      M.Goodarzi@aradofogh.com     Director Manager and Board chairman:   Morteza Goodarzi
 

               Contact Information:      M.Goodarzi@aradofogh.com